PL / EN

Regulamin korzystania z sal konferencyjnych i usług coworkingowych Wellcome Office

Regulamin sal konferencyjnych

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w biurze coworkingowym „Wellcome Office – coworking space”, znajdującym się w Katowicach przy ul. Kościuszki 55 lokale 2,3,4,5,6,9.
 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją usług określonych niniejszym Regulaminem należy kontaktować się:
  1. Telefonicznie – pod numerem telefonu +48 796 889 689;
  2. Listownie – pod adresem: Revest Investments Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 4/2, 40-077 Katowice;
  3. E-mailowo – pod adresem: [email protected];

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną niżej wymienione pojęcia rozumie się przez to:

 1. Gość – osoba fizyczna, która została zaproszona przez Użytkownika do Sali konferencyjnej, która:
  a) nie jest osobą reprezentującą lub członkiem organu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną;
  b) którą nie łączy z Usługodawcą żaden stosunek prawny, na podstawie którego byłaby uprawniona do korzystania z Sal konferencyjnych.
 2. Informacje poufne – wszelkie informacje o charakterze organizacyjnym, handlowym, finansowym, ekonomicznym, technicznym i prawnym dotyczące Użytkowników lub Gości, a w szczególności informacje o prowadzonej działalności, o ich klientach oraz fakcie korzystania z usług Revest Investments z wyjątkiem informacji, które w momencie ujawnienia są publicznie dostępne; które po ich ujawnieniu staną się publicznie dostępne poprzez zgodne z prawem i prawidłowe rozpowszechnienie; których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa lub co do których ujawnienia uzyskano zgodę Użytkownika lub Gościa, którego te informacje dotyczą.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Sale konferencyjne – w pełni wyposażone sale spotkań, przeznaczone maksymalnie od 4 do 50 osób (w zależności od konkretnej Sali) znajdujące się w budynku położonym w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55 lok. 2, 4 i 9.
 5. Usługodawca lub Revest Investments Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-077), przy ul. Jana Matejki 4/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725442, posiadająca nr NIP 6342927387, REGON 369914429, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł, świadcząca usługi wynajmu sal konferencyjnych pod marką Wellcome Office;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Sal konferencyjnych na podstawie łączącego ją z Usługodawcą stosunku prawnego lub wskazana jako Użytkownik w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Sal konferencyjnych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sale konferencyjne zaopatrzone są we wszystkie niezbędne do ich wykorzystania media (elektryczność, woda ciepła, zimna wraz z kanalizacją, ogrzewanie, sieć Internet) oraz instalacje komunalne, a także są w pełni urządzone i umeblowane stosownie do charakteru ich użytkowania.
 3. Korzystanie z Sal konferencyjnych powinno następować zgodnie z niniejszym Regulaminem, z ich przeznaczeniem oraz z wymogami prawidłowej eksploatacji, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego i BHP.
 4. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Sal konferencyjnych uzyskują dostęp do Sal poprzez przedstawicieli lub pracowników Revest Investments Sp. z o.o.
 5. Na terenie nieruchomości funkcjonuje 24-godzinny monitoring wizyjny obejmujący części wspólne tj. Korytarze budynku przy ul. Kościuszki 55. Ze strefy nagrywania wyłączone są stanowiska coworkingowe, łazienki oraz Sale konferencyjne.
 6. Usługodawca w każdej z Sal konferencyjnych udostępnia Użytkownikom pomieszczenie na pozostawienie odzieży i rzeczy osobistych, na ich własne ryzyko i odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkowników we wskazanych pomieszczeniach, jak również za rzeczy pozostawione poza wyodrębnionymi pomieszczeniami.  
 7. Każdy Użytkownik zapraszający Gości do Sal konferencyjnych zobowiązany jest do zapoznania ich z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4
Podstawowe zasady wynajmu Sal konferencyjnych

 1. Użytkownicy korzystający z Sal konferencyjnych uprawnieni są do korzystania z Sal w czasie objętym rezerwacją, w systemie całodziennym, w godzinach między 0:01 a 24:00. 
 2. Użytkownicy, na czas trwania Eventu mogą zaprosić do Sali konferencyjnej Gości w ilości odpowiedniej do wielkości wynajętej Sali. Przekroczenie limitów w stosunku do każdej z Sal może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Revest Investments Sp. z o.o.
 3. Zaproszonych Gości powinno się przyjmować w sposób nieutrudniający innym Użytkownikom korzystania z wynajmowanych przez nich lokali.

§ 5
Zasady korzystania z Sal konferencyjnych

 1. Z Sal konferencyjnych mogą korzystać Użytkownicy oraz zaproszeni przez Użytkowników Goście.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z określonej Sali konferencyjnej zgodnie z wykupioną rezerwacją.
 3. Goście uprawnieni są do korzystania z Sal konferencyjnych wyłącznie w obecności zapraszającego Użytkownika.
 4. Rezerwacja Sali konferencyjnej odbywa się poprzez portale lub systemy rezerwacyjne, kontakt mailowy, telefoniczny. Potwierdzeniem rezerwacji jest realizacja przedpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji na numer rachunku bankowego Revest Investments Sp. z o.o.
 5. Rezerwacje sal konferencyjnych przyjmowane są na minimum 24 godziny przed planowanym wydarzeniem. Rezerwacja sal konferencyjnych na mniej niż 24 godziny przed planowanym wydarzeniem możliwa jest jedynie po uzgodnieniu z Usługodawcą i za stosowną dopłatą doliczaną do ceny rezerwacji na warunkach i w wysokości każdorazowo ustalanej przez Usługodawcę. 
 6. Rezerwacja dokonywana jest w systemie rezerwacji całodziennej, gdzie początkiem pierwszej i każdej następnej doby rezerwacji jest godzina 0:01 a końcem doby rezerwacji jest godzina 24:00.
 7. Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z Sali konferencyjnej możliwe jest wyłącznie w braku innych rezerwacji w tym czasie i za dopłatą stanowiącą równowartość ceny doby rezerwacji.
 8. Wszelkie zmiany terminu rezerwacji lub konieczność przedłużenia czasu korzystania z Sali konferencyjnej wymagają wcześniejszego kontaktu z Revest Investments Sp. z o.o. nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rezerwacji. Usługodawca dokona zmiany terminu rezerwacji lub przedłużenia rezerwacji o ile, taka zmiana lub przedłużenie będzie możliwe.  W przypadku zmiany terminu rezerwacji uiszczona przedpłata zostanie zarachowana na poczet nowej rezerwacji.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji przez Użytkownika, przedpłata nie podlega zwrotowi.
 10. Wyposażenie przedmiotu najmu może być użytkowane przez Najemcę wyłącznie w wynajętym lokalu. Zabrania się wynoszenia elementów wyposażenia Sal konferencyjnych na korytarz budynku. Po zakończonym Evencie Użytkownik zobowiązany jest do ułożenia wyposażenia sali (w tym mebli) w taki sposób, w jakim były ułożone w dniu rozpoczęcia najmu sali. Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną za nieprzestrzeganie zakazu w wysokości 500 PLN.
 11. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym porządku oraz czystości. W salach konferencyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków. Posiłki mogą być spożywane w pomieszczeniu do tego przeznaczonym – w  przestrzeni bufetowej.  Kara umowna za nieprzestrzeganie zakazu, którą zostanie obciążony Użytkownik wynosi 500 PLN.
 12. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości 500 PLN.
 13. Przed opuszczeniem przedmiotu najmu Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych oraz zgaszenia świateł we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości 500 PLN.
 14. Zabrania się organizacji w Salach konferencyjnych wszelkiego rodzaju spotkań, wydarzeń, prezentacji lub sprzedaży mogących swoim charakterem godzić w dobre imię Revest Investments lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje, a w szczególności:
  a) prezentacji lub sprzedaży produktów lub usług opierających się o strukturę piramidy finansowej lub z wykorzystaniem marketingu wielopoziomowego,
 15. b) spotkań lub wydarzeń grup pozwalających totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę, lub które popierają lub dopuszczają dyskryminację w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
 16. W przypadku, gdy Usługodawca uzyska informacje, że organizowane przez Użytkownika spotkanie, wydarzenie, prezentacja lub sprzedaż mogą zostać przeprowadzone w okolicznościach, o których mowa w ust. 14, Revest Investments może dokonaną rezerwację anulować i odmówić udostępnienia Sal konferencyjnych Użytkownikowi we wskazanym przez niego celu.

§ 6
Obowiązki Użytkowników i Gości oraz przepisy porządkowe

 1. Użytkownicy oraz Goście korzystający Sal konferencyjnych zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Salach konferencyjnych obowiązują następujące przepisy porządkowe:
 3. wszyscy Użytkownicy oraz Goście bezwzględnie zobowiązani są przestrzegać zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w trakcie korzystania z Sal konferencyjnych;
 4. korzystanie z Sal konferencyjnych powinno przebiegać z poszanowaniem znajdujących się tam osób i mienia oraz odbywać się w ciszy i spokoju;
 5. korzystanie z sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, komputerowych, telefonicznych powinno przebiegać w sposób niepowodujący ich zniszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia albo innego uszkodzenia uniemożliwiającego ich użytkowanie;
 6. należy powstrzymywać się od wszelkich działań uniemożliwiających bądź utrudniających korzystanie z Sal konferencyjnych innym osobom;
 7. na terenie Sal konferencyjnych zabronione jest składowanie wszelkich przedmiotów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, łatwopalnych lub takich, których przechowywanie wymaga specjalnych warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Przedmioty te mogą być przez Revest Investments Sp. z o.o. usunięte i/lub przekazane do składowania na koszt i niebezpieczeństwo naruszającego powyższy zakaz Użytkownika;
 8. każdy Użytkownik oraz Gość powinien dbać o czystość i należyty stan Sal konferencyjnych oraz ich wyposażenia;
 9. wszystkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia w Salach konferencyjnych lub w ich wyposażeniu powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielom Usługodawcy;
 10. na terenie oraz Sal konferencyjnych zabronione jest korzystanie, spożywanie lub przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także palenie tytoniu lub e-papierosów;
 11. na terenie Sal konferencyjnych zabronione przebywanie jakichkolwiek zwierząt bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 12. zabronione jest odstępowanie lub udostępnianie innym osobom przyznanych przez Usługodawcę haseł dostępowych do sieci Internet.

§ 7
Odpowiedzialność Użytkowników i Gości

 1. Użytkownik lub Gość łamiący postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać upomniany, a w przypadku kontynuowania naruszeń natychmiastowo wyproszony z Sali konferencyjnej. Użytkownikowi, który został wyproszony z tej przyczyny nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Salach konferencyjnych, znajdującym się tam umeblowaniu lub innym mieniu z własnej winy lub wskutek rażącego niedbalstwa. Za wszelkie szkody powstałe z winy lub rażącego niedbalstwa Gości solidarną odpowiedzialność ponoszą Goście oraz zapraszający ich Użytkownicy.

§ 8
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dochowuje należytej staranności w zabezpieczeniu Sal konferencyjnych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jednakże nie odpowiada za pozostawione tam jakiekolwiek rzeczy Użytkowników lub ich Gości.
 2. Usługodawca zapewnia utrzymanie w należytej kondycji systemów związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów (energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji) oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci informatycznej w Salach konferencyjnych, jednakże za szkody powstałe na skutek ich czasowego braku funkcjonalności powstałego z powodów niezależnych od Revest Investments (np. przyczyn leżących po stronie dostawcy mediów lub Internetu, z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.
 3. Za wszelkie szkody wynikłe z czasowego braku możliwości korzystania z Sal konferencyjnych lub znajdującego się tam sprzętu powstałe z powodów niezależnych od Revest Investments (np. z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Zapłata kwoty rezerwacji równoznaczna jest z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Usługi Coworkingowe

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w biurze coworkingowym „Wellcome Office – coworking space”, znajdującym się w Katowicach przy ul. Kościuszki 55 lokale 3,5,6.
 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją usług określonych niniejszym Regulaminem należy kontaktować się:
  a) Telefonicznie – pod numerem telefonu +48 32 555 0 444;
  b) Listownie – pod adresem: Revest Investments Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 4/2, 40-077 Katowice;
  c) E-mailowo – pod adresem: [email protected];

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną niżej wymienione pojęcia rozumie się przez to:

 1. Dni robocze – każdy dzień kalendarzowy poza sobotą, niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. Gość – osoba fizyczna, która została zaproszona przez Użytkownika do Przestrzeni coworkingowej, która:
  a) nie jest osobą reprezentującą lub członkiem organu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną;
  b) którą nie łączy z Usługodawcą żaden stosunek prawny, na podstawie którego byłaby uprawniona do korzystania z Przestrzeni coworkingowej.
 3. Informacje poufne – wszelkie informacje o charakterze organizacyjnym, handlowym, finansowym, ekonomicznym, technicznym i prawnym dotyczące Użytkowników lub Gości, a w szczególności informacje o prowadzonej działalności, o ich klientach oraz fakcie korzystania z usług Revest Investments z wyjątkiem informacji, które w momencie ujawnienia są publicznie dostępne; które po ich ujawnieniu staną się publicznie dostępne poprzez zgodne z prawem i prawidłowe rozpowszechnienie; których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa lub co do których ujawnienia uzyskano zgodę Użytkownika lub Gościa, którego te informacje dotyczą.
 4. Karta dostępu – przypisana do Użytkownika karta elektroniczna zawierająca cyfrowy klucz umożliwiający dostęp do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej;
 5. Przestrzeń coworkingowa – przygotowana powierzchnia biurowa mieszcząca się w budynku położonym w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55 lok. 3, 5, 6, składająca się z pomieszczeń coworkingowych, prywatnych przestrzeni, wspólnej przestrzeni relaksacyjnej (chillout room), kuchni oraz łazienki.
 6. Pakiet coworkingowy – szczegółowy zakres usług oraz dostępu do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej wykupiony przez Użytkownika, stanowiący załącznik do zawartej między nim a Usługodawcą umowy.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Stanowisko coworkingowe – wydzielone z Przestrzeni coworkingowej stanowisko, w którego skład wchodzi powierzchnia użytkowa wynosząca ok. 3,00 m2, biurko oraz krzesło.
 9. Usługodawca lub Revest Investments Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-077), przy ul. Jana Matejki 4/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725442, posiadająca nr NIP 6342927387, REGON 369914429, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł, świadcząca usługi coworkingowe pod marką Wellcome Office;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Przestrzeni coworkingowej na podstawie łączącego ją z Usługodawcą stosunku prawnego lub wskazana jako Użytkownik w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Przestrzeni coworkingowej (w tym Stanowiska coworkingowego) oraz innych usług możliwe jest wyłącznie zgodnie z zawartą z Usługodawcą umową.
 2. Przestrzeń coworkingowa zaopatrzona jest we wszystkie niezbędne do ich wykorzystania media (elektryczność, woda ciepła, zimna wraz z kanalizacją, ogrzewanie, sieć Internet) oraz instalacje komunalne, a także jest w pełni urządzona i umeblowana stosownie do charakteru jej użytkowania.
 3. Korzystanie z pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej powinno następować zgodnie z zawartą umową, niniejszym Regulaminem, z ich przeznaczeniem oraz z wymogami prawidłowej eksploatacji, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego i BHP.
 4. Zakres dostępu do Przestrzeni coworkingowej oraz świadczonych usług wynika z wykupionego przez Użytkownika Pakietu coworkingowego.
 5. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej uzyskiwany jest za pomocą ważnej karty dostępu. 
 6. Na terenie Przestrzeni coworkingowej funkcjonuje 24-godzinny monitoring wizyjny obejmujący części wspólne tj. Korytarze budynku przy ul. Kościuszki 55. Ze strefy nagrywania wyłączone są stanowiska coworkingowe i łazienki.
 7. Usługodawca umożliwia skorzystanie przez Użytkowników z zabezpieczonych szafek zamykanych na klucz na ich własne ryzyko i odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione przez Użytkowników, jak również za rzeczy pozostawione poza wskazanymi powyżej szafkami.
 8. Każdy Użytkownik zapraszający Gości do Przestrzeni Coworkingowej zobowiązany jest do zapoznania ich z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4
Karty dostępu

 1. Użytkownik posiadający wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych otrzymuje od Usługodawcy do korzystania  kartę dostępu.
 2. Karta dostępu umożliwia dostęp do poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej zgodnie z wykupionym przez Użytkownika Pakietem coworkingowym. Każdorazowe wejście i wyjście z poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej wymaga przyłożenia karty dostępu do czytnika znajdującego się przed wejściem i wyjściem z danego pomieszczenia.
 3. Każde użycie danej karty dostępu jest monitorowane i zapisywane cyfrowo.
 4. Kartą dostępu może posługiwać się wyłącznie Użytkownik, do którego została ona przypisana. Zabronione jest udostępnianie karty dostępu innym Użytkownikom, Gościom lub osobom trzecim.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu przekazanej mu karty dostępu najpóźniej w dniu, w którym rozwiązaniu ulega zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą umowa.
 6. W przypadku odmowy zwrotu karty dostępu, jej zgubienia lub zniszczenia Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty 50 PLN.

§ 5
Zasady korzystania z Przestrzeni coworkingowej

 1. Użytkownik w ramach oferty Usługodawcy może wynająć:
 1. wydzieloną przestrzeń biurową do wyłącznej dyspozycji, lub 
 2. stanowisko coworkingowe we współdzielonej przestrzeni jako dedykowane biurko lub pakiet biurek.
 1. Korzystanie z usług coworkingowych możliwe jest w ramach miesięcznych Pakietów coworkingowych, przy czym minimalny okres najmu wynosi 1 miesiąc.
 2. Użytkownicy posiadający wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych otrzymują nieograniczony dostęp do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownika wynajmującego wydzieloną do wyłącznej dyspozycji przestrzeń biurową obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami łączącej strony umowy. W stosunku do najmu stanowiska coworkingowego nie obowiązuje okres wypowiedzenia najmu, jednakże Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o woli rozwiązania umowy najmu nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym dniem zakończenia  najmu. 
 4. Użytkownicy mogą zaprosić do Przestrzeni coworkingowej nie więcej niż 2 (dwóch) Gości jednoczasowo na czas nie dłuższy niż 1 godzina dziennie. Przekroczenie tych limitów może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Revest Investments Sp. z o.o., o ile nie będzie to uciążliwe dla pozostałych Użytkowników.
 5. Zaproszonych Gości powinno się przyjmować w sposób nieutrudniający innym Użytkownikom pracy, w miarę możliwości poza pomieszczeniem ze Stanowiskami coworkingowymi.
 6. Wyposażenie przedmiotu najmu może być użytkowane przez Użytkownika wyłącznie w wynajętej powierzchni. Zabrania się wynoszenia elementów wyposażenia Przestrzeni coworkingowych na korytarz budynku. Po zakończonym najmie Użytkownik zobowiązany jest do ułożenia wyposażenia wynajętej przestrzeni w taki sposób, w jakim wyposażenie było ułożone w dniu rozpoczęcia najmu. Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną za nieprzestrzeganie zakazu w wysokości 200 PLN. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym porządku oraz czystości. W wynajętej przestrzeni coworkingowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków. Posiłki mogą być spożywane wyłącznie w przestrzeni bufetowej oraz w kuchni.  Kara umowna za nieprzestrzeganie zakazu, którą zostanie obciążony Użytkownik, wynosi 200 PLN.
 8. Po zakończeniu najmu Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.  W przypadku niewykonania tego obowiązku, Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości 200 PLN. 
 9. Przed każdorazowym opuszczeniem przedmiotu najmu oraz po zakończonym najmie Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych oraz zgaszenia świateł we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Revest Investmenst Sp. z o.o. obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości 500 PLN.
 10. Zabrania się organizacji w Przestrzeni coworkingowej wszelkiego rodzaju spotkań, wydarzeń, prezentacji lub sprzedaży mogących swoim charakterem godzić w dobre imię Revest Investments lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje, a w szczególności:
  a) prezentacji lub sprzedaży produktów lub usług opierających się o strukturę piramidy finansowej lub z wykorzystaniem marketingu wielopoziomowego,
  b) spotkań lub wydarzeń grup propagujących totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę, lub które popierają lub dopuszczają dyskryminację w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
 11. W przypadku, gdy Usługodawca uzyska informacje, że organizowane przez Użytkownika spotkanie, wydarzenie, prezentacja lub sprzedaż mogą zostać przeprowadzone w okolicznościach, o których mowa w ust. 10, Revest Investments może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę najmu. 
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania przez Użytkowników działalności gospodarczych pod adresem najmu.

§ 6
Obowiązki Użytkowników i Gości oraz przepisy porządkowe

 1. Użytkownicy oraz Goście korzystający z Przestrzeni coworkingowej zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Przestrzeni coworkingowej obowiązują następujące przepisy porządkowe:
 1. wszyscy Użytkownicy oraz Goście bezwzględnie zobowiązani są przestrzegać zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w trakcie korzystania z Przestrzeni coworkingowej;
 2. korzystanie z Przestrzeni coworkingowej powinno przebiegać z poszanowaniem znajdujących się tam osób i mienia oraz odbywać się w ciszy i spokoju;
 3. korzystanie z sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, komputerowych, telefonicznych powinno przebiegać w sposób niepowodujący ich zniszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia albo innego uszkodzenia uniemożliwiającego ich użytkowanie;
 4. telefony komórkowe Użytkowników i Gości powinny być wyciszone, a wykonywanie połączeń telefonicznych może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym;
 5. w trakcie korzystania z wspólnych części Przestrzeni coworkingowej należy powstrzymać się od wygłaszania nieprzychylnych opinii i komentarzy w stronę innych osób oraz wdawania się w dyskusje, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich pracę;
 6. należy powstrzymywać się od wszelkich działań uniemożliwiających bądź utrudniających korzystanie z Przestrzeni coworkingowej innym osobom;
 7. ciepłe posiłki należy przygotowywać i spożywać wyłącznie w kuchni;
 8. na terenie Przestrzeni coworkingowej zabronione jest składowanie wszelkich przedmiotów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, łatwopalnych lub takich, których przechowywanie wymaga specjalnych warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Przedmioty te mogą być przez Revest Investments Sp. z o.o. usunięte i/lub przekazane do składowania na koszt i niebezpieczeństwo naruszającego powyższy zakaz Użytkownika;
 9. każdy Użytkownik oraz Gość powinien dbać o czystość i należyty stan Przestrzeni coworkingowej oraz ich wyposażenia;
 10. wszystkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia w Przestrzeni coworkingowej lub w ich wyposażeniu powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielom Usługodawcy;
 11. wszelkie zapotrzebowania lub braki w materiałach zużywalnych (kawa, papier toaletowy etc.) należy zgłaszać przedstawicielom Usługodawcy;
 12. na terenie Przestrzeni coworkingowej zabronione jest korzystanie, spożywanie lub przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także palenie tytoniu lub e-papierosów;
 13. na terenie Przestrzeni coworkingowej zabronione przebywanie jakichkolwiek zwierząt bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 14. zabronione jest odstępowanie lub udostępnianie innym osobom przyznanych przez Usługodawcę haseł dostępowych do sieci Internet.
 15. Zarówno Użytkownicy, jak i Goście zobowiązani są do zachowania w poufności i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych zasłyszanych lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób od innych Użytkowników lub Gości, stanowiących ich tajemnicę przedsiębiorstwa lub Informacje poufne.

§ 7
Odpowiedzialność Użytkowników i Gości

 1. Użytkownik lub Gość łamiący postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać upomniany, a w przypadku kontynuowania naruszeń natychmiastowo wyproszony z Przestrzeni coworkingowej. Użytkownikowi, który został wyproszony z tej przyczyny, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Przestrzeni coworkingowej, znajdującym się tam umeblowaniu lub innym mieniu z własnej winy lub wskutek rażącego niedbalstwa. Za wszelkie szkody powstałe z winy lub rażącego niedbalstwa Gości solidarną odpowiedzialność ponoszą Goście oraz zapraszający ich Użytkownicy.

§ 8
Odpowiedzialność Użytkowników i Gości

 1. Usługodawca dochowuje należytej staranności w zabezpieczeniu Przestrzeni coworkingowej przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jednakże nie odpowiada za pozostawione tam jakiekolwiek rzeczy Użytkowników lub ich Gości.
 2. Usługodawca zapewnia utrzymanie w należytej kondycji systemów związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów (energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji) oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci informatycznej w Przestrzeni coworkingowej, jednakże za szkody powstałe na skutek ich czasowego braku funkcjonalności powstałego z powodów niezależnych od Revest Investments (np. przyczyn leżących po stronie dostawcy mediów lub Internetu, z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.
 3. Za wszelkie szkody wynikłe z czasowego braku możliwości korzystania z Przestrzeni coworkingowej lub znajdującego się tam sprzętu powstałe z powodów niezależnych od Revest Investments (np. z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.

§ 9
Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie poprzedzona przesłaniem Użytkownikom wiadomości e-mail z informacją o zmianach oraz zamieszczeniem informacji o zmianach na stronie internetowej wellcome-office.com nie później niż na jeden miesiąc przed wejściem w życie tych zmian.
 2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 może przed datą wejścia w życie zmian złożyć Usługodawcy oświadczenie o braku ich akceptacji. Złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie rozwiązaniem wiążącej Usługodawcę i Użytkownika umowy:
 1. w przypadku Użytkownika, który zawarł z Revest Investments umowę na czas dłuższy niż jeden miesiąc – ze skutkiem wejścia w życie zmian Regulaminu;
 2. w przypadku Użytkownika, który zawarł z Revest Investments umowę na czas jednego miesiąca – ze skutkiem na następny dzień roboczy następujący po dniu doręczenia Revest Investments oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.